Algemeen

De Stichting ThamerThuis maakt afspraken met de reguliere zorginstanties zoals Amstelring en de gemeente Uithoorn. Ook brengt zij de eigen bijdrage van gasten in rekening.De Stichting Vrienden van ThamerThuis draagt er zorg voor, dat de exploitatie van het ThamerThuis ook in financiële zin mogelijk wordt gemaakt. Zij realiseert dit op een heel directe wijze door middels donateurs fondsen te verwerven. Zo komen geldmiddelen beschikbaar door een uitgebreid donateurbestand, door de eigen bijdrage van gasten en door legaten en andere giften.

De zorg wordt betaald door de verzekerings-maatschappijen, via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de VPTZ-regeling, net zoals in de thuissituatie.

Het gezonde financiële reilen en zeilen is daarmee een voorbeeld geworden van een goede samenwerking tussen particulier initiatief en de bestaande publieke zorginstellingen.

Donaties en giften: NL75 RABO 0378 5152 09 ten name van Stichting Vrienden van ThamerThuis

ThamerThuis is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.