Missie en visie

Visie
ThamerThuis biedt biedt ondersteuning door opgeleide vrijwilligers aan mensen voor wie geen genezende behandeling mogelijk is en een levensverwachting hebben van drie tot zes maanden. De zorg richt zich samen met de huisarts en de wijkverpleegkundigen op het verminderen van lijden en pijn, en op het bevorderen van een zo goed mogelijke kwaliteit van het leven.

Zieken in de laatste fase van hun leven geven aan een grote voorkeur te hebben om thuis palliatieve zorg te ontvangen en ook thuis te sterven. Door allerlei oorzaken is dit echter niet altijd mogelijk. Om aan deze wens van mensen in de palliatieve fase te kunnen voldoen is het belangrijk dat:

1. er meer bekendheid is over palliatieve zorg bij het algemene publiek en bij patiënten en naasten
2. dat hulpverleners deskundig zijn in het verlenen van palliatieve zorg
3. dat de patiënten en naasten ondersteuning krijgen in de thuissituatie
4. dat er een alternatieve plaats is om te overlijden die de thuissituatie zo veel mogelijk benadert

Missie
Stichting ThamerThuis streeft er naar dat thuis overlijden in meer gevallen mogelijk is door het inzetten van deskundige vrijwilligers. Mocht in het eigen huis op een zeker moment niet meer de passende zorg geleverd kunnen worden, dan biedt Stichting ThamerThuis een alternatief in de vorm van een bijna-thuis-huis in de Kwakel. Daarnaast richt Stichting ThamerThuis zich op het verspreiden van kennis over palliatieve zorg richting professionele hulpverleners, vrijwilligers en het ‘algemene’ publiek in de regio.