Steun ons

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregistreerd onder RSIN-nummer 816100780. Giften en legaten aan een ANBI zijn vrij van schenkings- en erfbelasting, indien en voor zover aan de eisen voor aftrekbaarheid wordt voldaan. Giften,voor meerdere jaren gedaan bij een notariële of onderhandse akte, kunnen onbeperkt aftrekbaar zijn. De Belastingdienst kan hierover nadere informatie verschaffen.

Belangstellenden kunnen een financiële bijdrage leveren door vriend te worden van de Stichting Vrienden van ThamerThuis en deze te machtigen jaarlijks een vaste donatie van tenminste € 20,00 af te schrijven. De schriftelijke machtiging, die te allen tijde weer kan worden ingetrokken of gewijzigd, is bij de stichting verkrijgbaar. U kunt hiervoor ook een antwoordformulier uitprinten, invullen en opsturen.

Ook eenmalige donaties en bijdragen in natura zijn van harte welkom. Er is altijd een wensenlijst met betrekking tot de inventaris en de aankleding van het huis. Omdat er een strak beleid gevoerd wordt over de aankleding en inrichting van het huis is het wel wenselijk om hierover met de coördinatoren en/of het bestuur overleg te plegen.

Legaten
Giften en legaten vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de stichting. Giften die voor meerdere jaren zijn toegezegd, hebben in Nederland fiscale voordelen. Het Uithoornse notariskantoor Akkermans/Meuleman heeft een standaardakte opgesteld, waardoor dit op simpele wijze kan worden gerealiseerd.

Notariskantoor Akkermans/Meuleman, Emmalaan 10, 1421 AJ Uithoorn, telefoon 0297-563644.
Bankrekeningnummer: NL75 RABO 0378 5152 09 ten name van Stichting Vrienden van ThamerThuis.